TIẾNG ANH TRẺ EM, THPT

Ngữ pháp tiếng Anh qua các từ loại: danh từ, động từ, tính từ....

Học tiếng Anh qua ôn luyện kiến thức về văn phạm và từ vựng với các bài tập đa dạng và dễ hiểu.
Có 8 từ loại khác nhau trong tiếng Anh. Chúng được gọi là “ word classes” hoặc là “ part of speech”.

Các ví dụ sau đây trích ra từ các cuộc đàm thoại trong quán cà phê sẽ cho bạn biết thêm thông tin:

Tiếng Anh trong đàm thoại quán cà phê!
  1. Verb: have, am, is, would, like, come, are, sitting, look
  2. Noun: conference, work, coffee, party, friends, Saturday, corner
  3. Adjective: important, busy, good, cheap
  4. Adverd: tomorrow, rather, really, here
  5. Preposittion: at, to, on, in
  6. Determiner: an, this, our, the
  7. Pronoun: I, you, it
  8. Linking: so, and
Các từ loại trong câu:
Một số từ có thể thuộc về các từ loại khác nhau dựa vào cách chúng được sử dụng trong câu:

 
   Động từ
 Can I look your photos?
 We work on Saturday morning
  Danh từ
  I like the look of that coat
 I’ll be at work tomorrow
 
Trên đây là một số giới thiệu về từ loại trong tiêng Anh, để rõ hơn nữa mời các bạn xem qua phần bài tập dưới đây:

Bài tập từ loại trong tiếng Anh

1. Hãy đọc đoạn văn sau đây rồi cho biết mỗi từ gạch chân dưới thuộc loại từ nào? Đế giúp bạn quyết định, bạn hãy xem lại ví dụ trong phần B
Andrew didn’t go to the café with the other students, Rachel told him they were going there, but he wanted to finish his work. Andrew isn’t very sociable. He stays in his room and concentrates totally on his studies. He’s an excellent student, but he doesn’t have much fun.

 
    to            preposition
    cafe        noun     
1. the         .…………………. 
2. told       ……………….. .. . 
3. they     ……………………
4. there    ……………….. …     
5. he        ………………. ….     
6.finish     ………………. …                                                                                                                                                                           
7.   sociable     ……………......
8.   in               …………………              9.  and            ………………...              10. totally       ………………...              11. an              ……………......
12. excellent    …………………   
13. but             ………………...            14. fun             .............
...............                                             
 

 
2. Hãy đọc đoạn văn sau rồi viết các từ vào những khoảng trống phía dưới. Hãy viết ba động từ đầu tiên vào cột “Verb”, .... Không viết một từ hai lần   
Herry thinks Claire is wonderful. He loves her madly, and he dreams of marrying her, but unfortunately he is rather old for her. Today they are at a cafe with their friends Sarah and Mark, so Herry can’t get romantic with Claire. But he might buy her some flowers later.
Verb                               Noun                                Adjective                    Adverb
thinks                             Henry                             ..................                   ...................
...................                  ...................                     ...................                   ...................
...................                  ...................                     ...................                   ...................
Preposittion                  Determiner                       Pronoun                      Linking word
...................                 ...................                       ...................                  ...................
...................                 ...................                       ...................                  ...................
...................                 ...................                       ...................                  ...................

Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong ngữ pháp tiếng Anh mà ngoại ngữ H & G đưa ra cho các bạn. Để biết thêm mời các bạn tham khảo tại đây!

Khóa học tiếng Anh của ngoại ngữ Hào Gia chính là khoá học dành riêng cho bạn. Hãy đến với H&G chúng tôi để cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình nhé! Đăng ký ngay để nhận nhiều ưu đãi trong tháng 01/2018!

+Giảm 5 – 20% học phí khi đăng ký theo nhóm 2 người trở lên.
+Giảm 20% học phí khi đăng ký khóa học tiếp theo tại H&G

0983.427.866; 0988.524.816; 0961.880.179