Tiếng Trung

Lịch thi HSK và HSKK năm 2019 tại Đại Học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội!


Lịch thi HSK tháng 11 - 2019!


 

 

NỘI DUNG  THI HSK 3

HSK三级

HSK(三级)考查考生的汉语应用能力,它对应于《国际汉语能力标准》三级、《欧洲语言共同参考框架(CEF)》B1级。通过HSK(三级)的考生可以用汉语完成生活、学习、工作等方面的基本交际任务,在中国旅游时,可应对遇到的大部分交际任务。
一、考试对象
HSK(三级)主要面向按每周2-3课时进度学习汉语三个学期(一个半学年),掌握600个最常用词语和相关语法知识的考生。
二、考试内容
HSK(三级)共80题,分听力、阅读、书写三部分。
 
考试内容
试题数量(个)
考试时间(分钟)
一、听力
第一部分
10
40
约35
第二部分
10
第三部分
10
第四部分
10
填写答题卡(将听力部分的答案填涂到答题卡上)
5
二、阅读
第一部分
10
30
30
第二部分
10
第三部分
10
三、书写
第一部分
5
10
15
第二部分
5
共计
/
80
约85
 
全部考试约90分钟(含考生填写个人信息时间5分钟)。
 
1.听力
第一部分,共10题。每题听两次。每题都是一个对话,试卷上提供几张图片,考生根据听到的内容选出对应的图片。
第二部分,共10题。每题听两次。每题都是一个人先说一小段话,另一人根据这段话说一个句子,试卷上也提供这个句子,要求考生判断对错。
第三部分,共10题。每题听两次。每题都是两个人的两句对话,第三个人根据对话问一个问题,试卷上提供3个选项,考生根据听到的内容选出答案。
第四部分,共10题。每题听两次。每题都是两个人的4到5句对话,第三个人根据对话问一个问题,试卷上提供3个选项,考生根据听到的内容选出答案。
 
2.阅读
第一部分,共10题。提供20个句子,考生要找出对应关系。
第二部分,共10题。每题提供一到两个句子,句子中有一个空格,考生要从提供的选项中选词填空。
第三部分,共10题。提供10小段文字,每段文字带一个问题,考生要从3个选项中选出答案。
 
3.书写
第一部分,共5题。每题提供几个词语,要求考生用这几个词语写一个句子。
第二部分,共5题。每题提供一个带空格的句子,要求考生在空格上写正确的汉字。
 
三、成绩报告
HSK(三级)成绩报告提供听力、阅读、书写和总分四个分数。总分180分为合格。
 
 
满分
你的分数
听力
100
 
阅读
100
 
书写
100
 
总分
300
 
 
   HSK成绩长期有效。作为外国留学生进入中国院校学习的汉语能力的证明,HSK成绩有效期为两年(从考试当日算起)。 
Tổng điểm: 300 gồm
Nghe đạt: 100
Đọc: 100
Viết: 100
Số điểm đạt yêu cầu là 180 điểm!

THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ HÀO GIA
TRỤ SỞ CHÍNH: SỐ 33, 43 XÓM CHÙA, ĐƯỜNG TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI
CƠ SỞ 2: NGÃ BA QUÁN GIAI GẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH,THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

0983.427.866; 0988.524.816

XIN CẢM ƠN

 

 


Các tin liên quan